April 8, 2021

Meet the Team

Alex Zoltak / Owner

Kody Winner / General Manager / CFI, CFII

Ben Lampton / Instructor / CFI, CFII, MEI,

John Hunt / Instructor / CFI / CFII / MEI

Chase Garrison / Instructor / CFI

Chirag Seth / Instructor / CFI

Justin Russell / Instructor / CFI / CFII

William Jackson / Instructor / CFI / CFII / MEI

Jerry Sikes Maintenance / A&P

Hannah Brown / Dispatcher

Contact Us